Brief-Farsi

اوردن پنا هندگان به خیال راحت از یونان به المان .
است در پایان ۲۰۱۶ بسته شده است ان را به یک عادت به نشانه های مرزهای اروپ ا Balcan از انجا که مسیر
توسط پولیس نیروهای شبه نظامی و با بند کردن سین خاردار شد .
ده هزار مردم در مرزهای و کمپ های یا مرکز های پولیس یونان گیر مانده اند در میان انها ، کودکان ، زنان ، و
شوهران است از پناهندگان که در شهر ما زندگی میکنند جدا شده توسط گریز ، و همچنان اعضایی خانواده انه ا
که در ماینز هستند میترسند وبه تشویش هستند که دچار مرگ از خانواده شان نشوند .بخش های از جامعه م ا
مشاهده پناهندگان به عنوان یک مشکل ، یک تحدید، حتی اگر انها فقط از جنگ ازار اذیت و مرگ فرا را !
برای کسانی که در یونان ، تقریبا هیچ چانس پناهندگی اوجود ندارد به احتمال زیاد انها دوباره به ترکیه ارسال
میشوند.
فاجعه تا به دور از صفحه نمایش تلویزون ما قرار داده شده است. idimeni پس از بسته شدن این اوردوگاه را در
اما انها رنج میبرند !
تنها توسط دولت چپ انها ، تلاش میکنند برای زنده ماندن انها در خیمه و کمپ های تهیه شده بیدون اینکه قادر به
استفاده از حقوق بشر ! بهداشت و کمک های صحی تقریبا غیر موجود است همچنان غذاهای در انجا کافی نیست
یک راه حل Idomeni و مردم انتظار میکشند تا از غذاهای کافی و داکتران صحی برخوردار شوند حذف از
نیست ،
حقوق بشر نمیتواند به حالت تعلیق ! کرامت انسانی باید به رسمیت شناخته شود .
ارزش : کشور های دیگر اتحادیه اروپا به نظر میرسد به بستن چشمان خود به جای نشان دادن قلب برای نیاز
مندان از ۱۷۲۰۹ پذیرش داده شده ، تنها ۱۹۴ تا سپتمبر انجام شده .
این باعث میشود ان را بسیار مهم و اجتناب ناپذیر به موضوع و مجموعه حساب شود به عنوان مثال ! دیوار ها و
موشک ها تنها یک راه حل نیست
اگر ما چشم ما بسته ؛ ما از مسولیت برداشته . این شهر از ماینز ثابت میکند که دوباره باز و هم بسته شود :
حمایت از پناهندگان است . هنوز هم کسانی که در یونان اوجود دارد ! communities بسیاری از کلیساها و
چشم و قلب ما باز است .ما از شورای شهر ماینز به توافق میایم و اطمنان میدهیم که پناهندگان که در یونان
هستند باوخیال راحت به یونان می ایند .
وزارت مهاجرت و مور خانه 016.09.08 حالت بازی – نقل مکان . Kommission ۱- اتحادیه اروپا *
سازمان های حمایتی : سازمان های که در زیر نام گرفته شده سازمان های حمایتی است که چند تا شه نام
میگرم .